Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdrój
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu: 2 179 338,37 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 812 826,48 zł.

Projekt nr MRPO.06.03.02-12-546/09

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Priorytet 6: Spójność wewnątrzregionalna

Działanie 6.3: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego

Schemat B: Opieka społeczna

CEL PROJEKTU:

  • polepszenie oraz zabezpieczenie dostępu mieszkańców powiatu nowotarskiego do usług z zakresu opieki społecznej oraz wsparcie grup zagrożonych społecznym wykluczeniem z powodu niepełnosprawności i wieku.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

  • roboty budowlano-instalacyjne; (wewnątrz budynku);
  • zagospodarowanie terenu;
  • dostawa wyposażenia (w ramach kosztów niekwalifikowanych).

OKRES REALIZACJI:

  • 05.10.2009 r. – 31.12.2011 r.

STAN REALIZACJI:

  • 30.03.2010 r. – projekt umieszczony na trzecim miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania (Uchwała nr 353/10 Zarządu Województwa Małopolskiego);
  • 09.06.2011 r. – informacja o możliwości przyznania dofinansowania w związku z korzystnymi różnicami kursowymi;
  • 17.08.2011 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;
  • 16.02.2012 r. – podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;

więcej na temat

Kategorie: Aktualności