Wstęp Deklaracji

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony dpsrabka.nowotarski.org.pl

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony dpsrabka.nowotarski.org.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej
w Rabce–Zdroju
ul. Parkowa 4
34-700 Rabka – Zdrój
tel./fax 182680434
e-mail: dpsrabka@nowotarski.pl
ePUAP: /dpsrabka/SkrytkaESP

Data publikacji strony internetowej: 2009-07-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-20

Strona dpsrabka.nowotarski.org.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia    4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej:

– Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Imię i nazwisko: Tomasz Obrusik

e-mail: dpsrabka@nowotarski.pl

Telefon: 1802680434

W razie problemów które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej w zgłoszeniu podaj:
– imię i nazwisko,
– dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
– dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
– opis na czym polega problem

Procedura wnioskowo-skargowa

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas nie wystarczający poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Dostępność architektoniczna: Otoczenie i budynek pozbawione jest barier architektonicznych.
  2. Do pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju znajdujących się
    w przyziemiu, parterze, I i II piętrze dociera winda. Jedynie do pomieszczeń administracyjnych, znajdujących się na III piętrze prowadzą schody.
  3. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  na adres e-mail : dpsrabka@nowotarski.pl – faksem na nr : (0-18) 2680434

  drogą pocztową na adres :

Dom Pomocy Społecznej
w Rabce–Zdroju
ul. Parkowa 4
34-700 Rabka – Zdrój

osobiście w budynku*

  1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. *
  2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W kabinie windy przyciski wyboru piętra posiadają oznaczenia w alfabecie braila.*