Projekt grantowy: „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Wartość grantu: 16 400,00 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w kwocie: 16 400,00 PLN, w tym środki Unii Europejskiej – EFS: 13 821,92 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 2 578,08 PLN

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej z terenu Powiatu Nowotarskiego w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w 2 placówkach całodobowych.

 

Planowane działania:

Projekt w formule zadania grantowego. W ramach zakresu B zakupiono łącznie 4 zestawy sprzętu komputerowego (po 2 dla każdego DPSu) umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju oraz Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu w związku z COVID-19 w Polsce. Zakupiony sprzęt
nie będzie wykorzystywany do pracy (w tym zdalnej) personelu placówki. Założenie: jeden zestaw na każde 40 miejsc w placówce.

 

Planowane efekty:

Zakup w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 4 zestawów sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w 2 placówkach całodobowych funkcjonujących na terenie Powiatu Nowotarskiego.

 

Okres realizacji:

01.10.2020 r. – 31.12.2020 r.

Kategorie: Aktualności