Rabka, dnia 05.01.2021 r.

DPS-DTS-411-46/13

O g ł o s z e n i e

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 4, działając na podstawie art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów/ Dz.U. Nr 208, poz.1537

z późn. zm/ poszukuje i wzywa spadkobierców zmarłego mieszkańca tut. Domu

Pana Janowskiego Bronisława ur. 31 sierpnia 1935 r. w Tarnobrzegu, syna Jana i Agnieszki do odbioru depozytu.

W celu odbioru depozytu należy przeprowadzić postępowanie spadkowe i przedłożyć Postanowienie Sądu stwierdzające nabycie spadku lub notarialne Poświadczenie Dziedziczenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w Ustawy termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w wyznaczonym terminie spowoduje jego likwidację

poprzez przejście na własność Skarbu Państwa.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na tablicy informacyjnej tut. Domu oraz na stronie internetowej Domu w dniu 05.01.2021 r.

Dyrektor 

Tomasz Obrusik

Kategorie: Aktualności